Stadgar för BootHill Linedancers                                                                                                   

Datum: 2019-02-17

(Antagna på årsmötet 2019-03-06)


§ 1 Föreningens namn 

Klubbens namn är BootHill Linedancers och bildades 29 januari 2007 med säte i Vellinge. Från och med 2019 flyttas sätet till Lund där klubben har sin huvudverksamhet.

§ 2 Målsättning

Föreningens målsättning är att ha roligt tillsammans genom utövning och utlärning av linedance.

§ 3 Medlemskap 

Var och en som respekterar föreningens målsättning äger rätt att bli medlem.

§ 3.1 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs vid varje årsmöte och grundas på klubbens inkomster och utgifter. Medlems- och kursavgift skall vara betald senast 4 veckor efter kursstart annars är det betalning per gång som gäller (till ett högre pris).

§ 3.2 Medlem 

Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas av och för medlemmarna. Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut.

§ 3.3 Uteslutning 

Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningens verksamhet kan uteslutas av styrelsen. Medlem som ej betalt medlemsavgiften anses ha begärt utträde ur föreningen.

§ 4 Verksamhetsår och räkenskapsår 

Verksamhets- och räkenskapsår förs per kalenderår.

§ 5 Styrelse 

Det åligger styrelsen särskilt att: 

   • Tillse att föreningens regler och stadgar iakttas.

    • Verkställa av årsmötet fattade beslut • Planera, leda och delegera arbetet inom föreningen 

   • Förbereda Årsmötet • Föra inventarieförteckning

§ 5.2 Styrelsens sammansättning Styrelsen skall bestå av minst 3 personer. 

   • Ordförande 

   • Kassör  

   • Sekreterare

Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande.

§ 5.3 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 6 Revision 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet en revisor. Senast tre veckor före årsmötet skall styrelsens verksamhetsberättelse och föregående års räkenskaper överlämnas till revisorn, vilken vid årsmötet skall avge revisionsberättelse med angivande av huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrks.
   
§ 7 Årsmötet 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall äga rum senast den 15 mars. Kallelse skall tillkännages skriftligen minst 14 dagar före årsmötet. Motioner skall skriftligen inges till styrelsen minst 1 månad före årsmötet. Årsmötet skall innehålla:

   1. Mötets Öppnande

   2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

   3. Fråga om mötet utlysts på korrekt sätt 

   4. Fastställande av dagordning 

   5. Val av 2 justeringsmän för mötesprotokollet, tillika rösträknare. 

   6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret. 

   7. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser 

   8. Fastställande av medlems- och dansavgifter 

   9. Fastställande av verksamhetsplan 

   10. Val av:
    a) Styrelseordförande, för en tid av 1 år 

    b) Sekreterare och kassör, för en tid av 2 år 

    c) 1 revisor, för en tid av 2 år.

    d) 2 st valberedare, för en tid av 1 år

     e) 1 ordinarie ledamot, för en tid av 2 år

     f) 1 ordinarie ledamot, för en tid av 1 år
   11. Behandling av motioner som väckts av styrelse eller inlämnats av röstberättigad medlem minst 1 månad innan mötet 12. Mötets avslutande.


Protokoll från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom 2 veckor efter årsmötet.

§ 8 Rösträtt 

Rösträtt vid årsmötet och föreningssammanträden tillkommer medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

§ 9 Stadgeändring 

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst en månad före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

§ 10 Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmötet. Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Eventuella överblivna medel skänkes till välgörande ändamål.